O projekte

EKODVOR HELCMANOVCE

Stručný popis projektu

a) Východisková situácia

Obec Helcmanovce vyprodukuje ročne vyše 250 ton komunálnych odpadov.

Odpadové hospodárstvo obci prešlo za uplynulé roky značnými zmenami spočívajúcimi v postupnom zavádzaní separovaného zberu v zmysle požiadaviek legislatívy a koncepčných cieľov uvádzaných programoch odpadového hospodárstva na národnej, regionálnej i komunálnej úrovni.

V obci sa v súčasnosti separuje

 • Papier
 • Sklo
 • Plasty
 • Okrem toho je zavedený systém zberu batérii a akumulátorov
 • elektroodpadu a objemného odpadu
 • a drobného stavebného odpadu.

Horšia situácia je v oblasti zberu a nakladania so stavebným odpadom. V tomto smere chcú Helcmanovce urobiť rázny krok vpred.

Obec využíva pri zhodnocovaní bioodpadu vlastné zdroje a nedisponuje vhodnou plochou na dočasné zhromažďovanie bioodpadu.

Týmto sa podarilo obci čiastočne znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu, pričom je vysoký predpoklad, že množstvá separovaných zložiek komunálnych odpadov budú aj naďalej stúpať.

Systém zberu odpadov je však potrebné logisticky dopracovať.

Obec je povinná v zmysle zákona c. 223/2001 Z.z. o odpadoch zabezpečiť priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu.

b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Po ukončení realizácie aktivít projektu bude mať obec vybudovaný zberný dvor na separované zložky komunálnych odpadov, ktorý budú môcť obyvatelia využívať na odovzdávanie nasledovných druhov ostatných odpadov:

 • papier
 • plasty
 • sklo
 • kovy
 • biologicky rozložitelný odpad
 • opotrebované pneumatiky
 • šatstvo a textílie
 • objemný odpad a drobný stavebný odpad.


Okrem toho bude zberný dvor slúžiť na zber nebezpečných zložiek komunálnych odpadov:

 • odpad z elektrických a elektronických zariadení
 • opotrebované batérie a akumulátory a žiarivky.


V budúcnosti bude podľa potreby zberný dvor vybavený kontajnermi na zber ďalších druhov odpadov.

V rámci areálu zberného dvora bude vybudované miesto na uloženie stavebného odpadu, ktoré bude využívané buď na dočasné zhromažďovanie s výhľadom na recyklovanie stavebného odpadu.

Vybudovaním tohto miesta sa obci značne uľahčí nakladanie so stavebným odpadom a splnia sa povinnosti regiónu na nakladanie s nim.

c) Spôsob realizácie projektu

Po schválení žiadosti o NFP bude uskutočnené verejné obstarávanie na uskutočnenie stavby zberného dvora a obstarania technologického vybavenia zberného dvora.

Zberný dvor bude vybudovaný podľa projektovej dokumentácie v členení na jednotlivé stavebné objekty. Celý areál zberného dvora bude oplotený s uzamykatelnou bránou a vybavený vážnym zariadením.

Plocha bude spevnená, so sklonom na odvedenie zrážkových vôd. Zberný dvor bude vybavený zbernými kontajnermi na jednotlivé druhy komunálnych odpadov.

Nebezpečné odpady budú zberané do špeciálnych nádob (opotrebované batérie, žiarivky, elektroodpad a pod.), ktoré budú umiestnené pod prístreškom za účelom zabránenia nepriaznivých klimatických vplyvov na odpady v zmysle vyhlášky c. 283/2001 Z.z.

Technologické vybavenie zberného dvora bude tvorené predovšetkým:

 • traktorom
 • štiepkovačom,
 • sitami,
 • drvičom a nakladačom
 • nákladným autom a iným vhodným technologickým vybavením

podľa potreby, čím sa v prípade nemožnosti odbytu jednej separovanej zložky zabezpečí jeho iné spracovanie priamo na mieste vzniku stavebného odpadu. Zberný dvor bude označený v zmysle požiadaviek legislatívy s uvedením zoznamu odpadov, ktoré je tu možné odovzdávať.

d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu

Legislatíva odpadového hospodárstva Slovenskej republiky stanovuje pre obce povinnosť zabezpečiť vytvorenie systému nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Obec je teda ako hlavný manažér odpadového hospodárstva povinná vytvoriť taký systém zberu, ktorý musí rešpektovat hierarchiu odpadového hospodárstva, t.j. uprednostňovať zhodnocovanie odpadov pred ich zneškodňovaním a vytvoriť tak pre občanov motivačné faktory, ktoré by k napĺňaniu stratégie odpadového hospodárstva prispeli.

Jedným z nich je separovaný zber komunálnych odpadov, ktorý v starých členských štátoch EÚ predstavuje samozrejmú súčasť komunálneho odpadového hospodárstva a v nových členských štátoch je spravidla v začiatkoch. Povinnosť separácie však stanovuje i novoschválená rámcová smernica o odpadoch, ktorá bude musieť byť v strednodobom horizonte transponovaná a implementovaná do podmienok Slovenskej republiky.

5 zložiek:

 • papier
 • plasty
 • kovy
 • sklo a biologicky rozložiteľný odpad - len zber a dočasné uloženie
 • stavebný odpad.

e) Udržateľnost výsledkov projektu

Realizáciou projektu sa vytvorí priestor pre intenzívnejšiu separáciu zložiek komunálnych odpadov, ktoré budú odovzdávané zmluvným partnerom – koncovým zariadeniam na zhodnocovanie odpadov.

V zmysle platných zmlúv je zabezpečený odber pre väčšinu separovaných zložiek komunálnych odpadov.

Zisk z odpredaja vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov predstavuje hlavnú čast príjmov projektu. Hodnota ukazovateľa mernej investičnej náročnosti dokazuje, že projekt vybudovania zberného dvora je finančne náročný.

Na vybudovanie zberného dvora a zintenzívnenie separovaného zberu zložiek komunálneho odpadu sú potrebné investičné výdavky, ktoré nie je možné pri súčasných cenách výkupu vyseparovaných zložiek realizovať z vlastných zdrojov žiadatela. Preto sa žiadatel rozhodol požiadať o finančnú dotáciu prostredníctvom Operacného programu Životné prostredie. Vybudovanie zberného dvora bude zabezpečovať stavebná firma na základe výsledkov verejného obstarávania.

Manažment a implementáciu projektu bude zabezpečovat externá firma, ktorá má dlhodobé skúsenosti v oblasti poradenstva pre nakladanie s odpadmi a čerpaním fondov EÚ.

Prevádzku dvora bude zabezpečovat vyškolený pracovník.