Novinky

Akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba môže oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore s popisom systému nakladania s odpadmi v obci, všeobecne záväzným nariadením obce alebo so zákonom o odpadoch. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad túto skutočnosť oznámiť.
Odpadové hospodárstvo obci prešlo za uplynulé roky značnými zmenami spočívajúcimi v postupnom zavádzaní separovaného zberu v zmysle požiadaviek legislatívy a koncepčných cieľov uvádzaných programoch odpadového hospodárstva na národnej, regionálnej i komunálnej úrovni.
Legislatíva odpadového hospodárstva Slovenskej republiky stanovuje pre obce povinnosť zabezpečiť vytvorenie systému nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.